Gebruiksvoorwaarden

De website ExoSpecial.com is een auteursrechtelijk beschermd werk van ExoSpecial. Bepaalde functies van de site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die in verband met dergelijke functies op de site zullen worden geplaatst.

In deze gebruiksvoorwaarden worden de wettelijk bindende voorwaarden beschreven die toezicht houden op uw gebruik van de site. DOOR DE SITE TE BETREKKEN, BENT U VOLDOEN AAN DEZE VOORWAARDEN en verklaart u dat u de bevoegdheid en capaciteit heeft om deze Voorwaarden aan te gaan. JE MOET TEN MINSTE 18 JAAR ZIJN OM DE SITE TE BETREKKEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, GEBRUIK DE SITE NIET.

Toegang tot de site

Onderworpen aan deze voorwaarden. ExoSpecial verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot de Site uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en verbiedt ten strengste elke vorm van gegevensschrapen.

Bepaalde beperkingen. De rechten die in deze Voorwaarden aan u zijn goedgekeurd, zijn onderhevig aan de volgende beperkingen: (a) u mag de Site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) u zult geen enkel deel van de Site veranderen, er afgeleide werken van maken, demonteren, reverse compileren of reverse engineeren; (c) u zult de Site niet bezoeken om een ​​vergelijkbare of concurrerende website te bouwen; en (d) tenzij hierin uitdrukkelijk vermeld, geen deel van de site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gepubliceerd, gedownload, weergegeven, geplaatst of in enige vorm of op enige wijze, tenzij anders aangegeven, elke toekomstige versie bijwerken of andere aanvullingen op de functionaliteit van de site zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen op de site moeten op alle kopieën ervan worden behouden.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Site te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met of zonder kennisgeving aan u. U stemde ermee in dat het bedrijf niet aansprakelijk zal worden gesteld jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of beëindiging van de site of enig onderdeel.

Geen ondersteuning of onderhoud. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verplicht is om u enige ondersteuning te bieden in verband met de Site.

Met uitzondering van enige Gebruikersinhoud die u verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, op de Site en de inhoud ervan eigendom zijn van het Bedrijf of de leveranciers van het Bedrijf. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden en toegang tot de site u geen rechten, titels of belangen geven in of op intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die in deze overeenkomst worden vermeld. Het bedrijf en zijn leveranciers behouden alle rechten voor die niet in deze voorwaarden worden verleend.

Links en advertenties van derden; Andere gebruikers

Links en advertenties van derden. De Site kan links naar websites en diensten van derden bevatten en/of advertenties voor derden weergeven. Dergelijke links en advertenties van derden vallen niet onder de controle van het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor links en advertenties van derden. Het bedrijf biedt alleen toegang tot deze links en advertenties van derden voor uw gemak en beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, garandeert of doet geen uitspraken met betrekking tot links en advertenties van derden. U gebruikt alle links en advertenties van derden op eigen risico en dient daarbij een gepaste mate van voorzichtigheid en discretie te betrachten. Wanneer u op een van de links en advertenties van derden klikt, zijn de voorwaarden en het beleid van de derde partij van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij.

Andere gebruikers. Elke gebruiker van de site is als enige verantwoordelijk voor al zijn eigen gebruikersinhoud. Omdat we geen controle hebben over Gebruikersinhoud, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige Gebruikersinhoud, ongeacht of deze door u of door anderen wordt geleverd. U stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor verlies of schade als gevolg van dergelijke interacties.

Hierbij ontslaat u het bedrijf en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van, en doet u hierbij afstand van en doet u afstand van elk geschil, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie van elke soort en aard, die direct of indirect is ontstaan ​​of voortvloeit uit, of die direct of indirect verband houdt met, de Site. Als u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van sectie 1542 van het burgerlijk wetboek van Californië in verband met het voorgaande, waarin staat: "een algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn of haar voordeel bestaan ​​bij de het tijdstip van tenuitvoerlegging van de vrijwaring, die, indien hij of zij hem kende, zijn of haar regeling met de schuldenaar materieel moet hebben beïnvloed."

Cookies en webbakens. Net als elke andere website maakt ExoSpecial gebruik van 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers, en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie.

Voorbehoud

De site wordt aangeboden op een "as-is" en "as available" basis, en het bedrijf en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid , geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot, nauwkeurigheid of niet-inbreuk. Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de site aan uw vereisten zal voldoen, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn, of juist, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, legaal zal zijn , of veilig. Als de toepasselijke wetgeving garanties vereist met betrekking tot de site, zijn al dergelijke garanties beperkt in duur tot negentig (90) dagen vanaf de datum van eerste gebruik.

Sommige jurisdicties staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Sommige jurisdicties staan ​​geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, zullen het bedrijf of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige gederfde winst, verloren gegevens, kosten van aanschaf van vervangende producten of enige indirecte, gevolg-, voorbeeldige, incidentele, speciale of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of uw gebruik van, of onvermogen om de site te gebruiken, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de site is naar eigen inzicht en risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens als gevolg daarvan.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, Niettegenstaande iets bevatte integendeel hierin onze aansprakelijkheid jegens u voor eventuele schade die voortvloeit uit of in verband met deze overeenkomst te allen tijde beperkt tot een maximum van vijftig dollar (US $ 50). Het bestaan ​​van meer dan één claim zal deze limiet niet vergroten. U gaat ermee akkoord dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.

Sommige jurisdicties staan ​​de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Termijn en beëindiging. Onder voorbehoud van deze sectie blijven deze voorwaarden volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. We kunnen uw rechten om de site te gebruiken op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, inclusief voor elk gebruik van de site in strijd met deze voorwaarden. Na beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden, worden uw Account en recht op toegang tot en gebruik van de Site onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat elke beëindiging van uw account kan leiden tot verwijdering van uw gebruikersinhoud die is gekoppeld aan uw account uit onze live databases. Het Bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u voor de beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden.

Copyrightbeleid

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt ​​gebruikers van onze site hetzelfde te doen. In verband met onze site hebben we een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat de auteursrechtwetgeving respecteert en dat voorziet in de verwijdering van inbreukmakend materiaal en in de beëindiging van gebruikers van onze online site die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten. Als u van mening bent dat een van onze gebruikers door het gebruik van onze Site onrechtmatig inbreuk maakt op de auteursrechten op een werk en u wilt dat het vermeend inbreukmakende materiaal wordt verwijderd, dient u de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (volgens tot 17 USC § 512(c)) moet worden verstrekt:

  • uw fysieke of elektronische handtekening;
  • identificatie van het (de) auteursrechtelijk beschermde werk (en) waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt;
  • identificatie van het materiaal op onze diensten waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en dat u ons verzoekt te verwijderen;
  • voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te lokaliseren;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is toegestaan; en
  • een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht waarop vermeend inbreuk is gemaakt, of dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Houd er rekening mee dat, in overeenstemming met 17 USC § 512(f), elke verkeerde voorstelling van materiële feiten in een schriftelijke kennisgeving de klagende partij automatisch onderwerpt aan aansprakelijkheid voor eventuele schade, kosten en advocaatkosten die door ons zijn gemaakt in verband met de schriftelijke kennisgeving en bewering van schending van het auteursrecht.

Algemeen

Deze voorwaarden kunnen af ​​en toe worden herzien, en als we substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt en/of door een duidelijke kennisgeving van de wijzigingen op onze website te plaatsen. Website. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest recente e-mailadres aan ons. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving vormen van de wijzigingen die in de kennisgeving worden beschreven. Alle wijzigingen in deze Voorwaarden worden van kracht op de vroegste dertig (30) kalenderdagen na onze verzending van een e-mailmelding aan u of dertig (30) kalenderdagen na onze publicatie van de kennisgeving van de wijzigingen op onze Site. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze site. Voortgezet gebruik van onze site na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geeft aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

Dispute Resolution

Lees deze Arbitrageovereenkomst zorgvuldig door. Het maakt deel uit van uw contract met Bedrijf en is van invloed op uw rechten. Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN EEN AFSTAND VAN KLASSE ACTIE.

Toepasselijkheid van arbitrageovereenkomst. Alle claims en geschillen in verband met de Voorwaarden of het gebruik van een product of dienst geleverd door het Bedrijf die niet informeel of in een rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost door middel van bindende arbitrage op individuele basis onder de voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen, worden alle arbitrageprocedures in het Engels gevoerd. Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en het bedrijf, en op alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, rechtsvoorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden, evenals alle geautoriseerde of ongeautoriseerde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen die onder de voorwaarden worden geleverd.

Kennisgevingsvereiste en informele geschillenbeslechting. Voordat een van beide partijen arbitrage kan aanvragen, moet de partij eerst een schriftelijke kennisgeving van geschil naar de andere partij sturen waarin de aard en de basis van de claim of het geschil en de gevraagde oplossing worden beschreven. Een kennisgeving aan het bedrijf moet worden verzonden naar: legal@exospecial.com. Nadat de kennisgeving is ontvangen, kunnen u en het bedrijf proberen de claim of het geschil informeel op te lossen. Als u en het Bedrijf de claim of het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving hebben opgelost, kunnen beide partijen een arbitrageprocedure starten. Het bedrag van een schikkingsvoorstel dat door een partij is gedaan, mag pas aan de arbiter worden bekendgemaakt nadat de arbiter heeft bepaald op welk bedrag een van de partijen recht heeft.

Arbitrageregels. Arbitrage wordt gestart via de American Arbitration Association, een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting die arbitrage aanbiedt zoals uiteengezet in deze sectie. Als AAA niet beschikbaar is voor arbitrage, komen de partijen overeen een alternatieve ADR-aanbieder te selecteren. De regels van de ADR-aanbieder zijn van toepassing op alle aspecten van de arbitrage, behalve voor zover dergelijke regels in strijd zijn met de Voorwaarden. De AAA Consumer Arbitration Rules die van toepassing zijn op de arbitrage zijn online beschikbaar op ADR.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbitrage wordt gevoerd door een enkele, neutrale arbiter. Alle vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde toekenning minder is dan tienduizend Amerikaanse dollar (US $ 10,000.00) kunnen worden opgelost door middel van bindende arbitrage die niet op het uiterlijk is gebaseerd, naar keuze van de partij die om hulp vraagt. Voor claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde toekenning tienduizend Amerikaanse dollars (US $ 10,000.00) of meer is, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de arbitrageregels. Elke hoorzitting zal worden gehouden op een locatie binnen 100 mijl van uw woonplaats, tenzij u buiten de Verenigde Staten woont en tenzij de partijen anders overeenkomen. Als u buiten de VS woont, zal de arbiter de partijen redelijkerwijs op de hoogte stellen van de datum, tijd en plaats van eventuele mondelinge hoorzittingen. Elk oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. Als de arbiter u een prijs toekent die hoger is dan het laatste schikkingsaanbod dat het bedrijf u heeft gedaan voordat de arbitrage werd gestart, zal het bedrijf u het hoogste bedrag of $ 2,500.00 betalen. Elke partij draagt ​​haar eigen kosten en uitgaven die voortvloeien uit de arbitrage en betaalt een gelijk deel van de honoraria en kosten van de ADR-aanbieder.

Aanvullende regels voor arbitrage die niet op het uiterlijk is gebaseerd. Indien wordt gekozen voor arbitrage die niet op het verschijnen is gebaseerd, zal de arbitrage telefonisch, online en / of uitsluitend gebaseerd zijn op schriftelijke opmerkingen; de specifieke wijze wordt gekozen door de partij die de arbitrage start. De arbitrage houdt geen persoonlijke verschijning door de partijen of getuigen in, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

Tijdslimieten. Als u of het bedrijf arbitrage nastreeft, moet de arbitrageprocedure worden gestart en / of geëist binnen de statuten van beperkingen en binnen elke deadline die is opgelegd onder de AAA-regels voor de relevante claim.

Autoriteit van Arbitrator. Als arbitrage wordt gestart, beslist de arbiter over de rechten en verplichtingen van u en het bedrijf, en het geschil zal niet worden geconsolideerd met andere zaken of samengevoegd met andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid om moties toe te kennen die alle of een deel van een claim vernietigen. De arbiter heeft de bevoegdheid om geldelijke schadevergoeding toe te kennen en om niet-geldelijke vergoedingen of voorzieningen toe te kennen die beschikbaar zijn aan een persoon onder de toepasselijke wetgeving, de AAA-regels en de voorwaarden. De arbiter geeft een schriftelijke uitspraak en een besluitverklaring af waarin de essentiële bevindingen en conclusies worden beschreven waarop de uitspraak is gebaseerd. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis schadevergoeding toe te kennen die een rechter in een rechtbank zou hebben. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor u en het bedrijf.

Afstand doen van juryrechtspraak. DE PARTIJEN ZIJN HIERBIJ AFSTAND VAN HUN GRONDWETTELIJK EN STATUTAIRE RECHTEN OM NAAR DE RECHTER TE GAAN EN EEN PROCES TE HEBBEN VOOR EEN RECHTER OF JURY, in plaats daarvan te verkiezen dat alle vorderingen en geschillen zullen worden beslecht door arbitrage onder deze Arbitrageovereenkomst. Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiënter en goedkoper dan de regels die van toepassing zijn bij een rechtbank en worden in zeer beperkte mate door een rechtbank beoordeeld. In het geval dat er een geschil ontstaat tussen u en het Bedrijf in een staats- of federale rechtbank in een rechtszaak om een ​​arbitrale uitspraak of anderszins te ontruimen of af te dwingen, ZORGEN U EN HET BEDRIJF AF VAN ALLE RECHTEN OP EEN JURYPROCES, in plaats daarvan te kiezen voor een oplossing van het geschil door een rechter.

Afstand doen van collectieve of geconsolideerde vorderingen. Alle claims en geschillen die binnen de reikwijdte van deze arbitrageovereenkomst vallen, moeten op individuele basis en niet op collectieve basis worden bemiddeld of geschillen, en claims van meer dan één klant of gebruiker kunnen niet gezamenlijk of geconsolideerd worden beslecht of beslecht met die van een andere klant. of gebruiker.

Vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure zijn strikt vertrouwelijk. De partijen komen overeen de vertrouwelijkheid te bewaren, tenzij anders vereist door de wet. Deze paragraaf belet een partij niet om aan een rechtbank alle informatie voor te leggen die nodig is om deze overeenkomst af te dwingen, een arbitrale uitspraak af te dwingen of om een ​​voorlopige of billijke oplossing te zoeken.

Deelbaarheid. Indien een deel of delen van deze arbitrageovereenkomst door de wet ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank met competente jurisdictie, dan zullen dat specifieke deel of delen niet van kracht zijn en zullen ze worden verbroken en zal de rest van de overeenkomst worden verbroken. ga door met volle kracht en effect.

Recht om af te zien. Van een of alle rechten en beperkingen die in deze arbitrageovereenkomst worden uiteengezet, kan afstand worden gedaan door de partij tegen wie de claim wordt ingediend. Een dergelijke verklaring van afstand doet geen afstand van en heeft geen invloed op enig ander deel van deze arbitrageovereenkomst.

Voortbestaan ​​van overeenkomst. Deze arbitrageovereenkomst blijft van kracht na beëindiging van uw relatie met het bedrijf.

Rechtbank voor geringe vorderingen. Desalniettemin kunnen u of het bedrijf een individuele procedure aanspannen bij de rechtbank voor geringe vorderingen.

Billijke noodhulp. Hoe dan ook, het voorgaande, elke partij kan billijke noodhulp zoeken bij een staats- of federale rechtbank om de status quo te handhaven in afwachting van arbitrage. Een verzoek om voorlopige maatregelen wordt niet beschouwd als een afstand van enige andere rechten of verplichtingen onder deze arbitrageovereenkomst.

Claims die niet onderhevig zijn aan arbitrage. Niettegenstaande het voorgaande, vallen claims van laster, schending van de Computer Fraud and Abuse Act en inbreuk of verduistering van het octrooi, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheimen van de andere partij niet onder deze Arbitrageovereenkomst. In alle omstandigheden waarin de voorgaande arbitrageovereenkomst de partijen toestaat om voor de rechtbank te procederen, komen de partijen hierbij overeen zich voor dergelijke doeleinden te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in de staat Louisiana.

De Site is mogelijk onderworpen aan Amerikaanse exportwetten en kan onderworpen zijn aan export- of importregels in andere landen. U stemt ermee in om, in strijd met de exportwetten of -voorschriften van de Verenigde Staten, geen Amerikaanse technische gegevens die van het Bedrijf zijn verkregen, of producten die dergelijke gegevens gebruiken, direct of indirect te exporteren, opnieuw te exporteren of over te dragen.

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u klachten melden aan de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Product van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen via 400 R Street, Sacramento, CA 95814.

Elektronische communicatie. De communicatie tussen u en het bedrijf maakt gebruik van elektronische middelen, of u nu de site gebruikt of ons e-mails stuurt, of dat het bedrijf mededelingen op de site plaatst of met u communiceert via e-mail. Voor contractuele doeleinden stemt u (a) ermee in om berichten van het Bedrijf in elektronische vorm te ontvangen; en (b) gaat ermee akkoord dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die het Bedrijf u elektronisch verstrekt, voldoen aan enige wettelijke verplichting waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als deze op papier zou zijn geschreven.

Volledige voorwaarden. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de site. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. De titels van de secties in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele werking. Het woord "inclusief" betekent "inclusief zonder beperking". Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden onaangetast en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn gewijzigd zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet. Uw relatie met het Bedrijf is die van een onafhankelijke contractant en geen van beide partijen is een agent of partner van de ander. Deze Voorwaarden, en uw rechten en verplichtingen hierin, mogen niet door u worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig zijn en leegte. Het Bedrijf kan deze Voorwaarden vrijelijk toewijzen. De voorwaarden die in deze voorwaarden worden uiteengezet, zijn bindend voor rechtverkrijgenden.

Informatie over handelsmerken. Alle handelsmerken, logo's en servicemerken die op de Site worden weergegeven, zijn ons eigendom of het eigendom van andere derden. Het is u niet toegestaan ​​deze Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een derde partij die mogelijk eigenaar is van de Merken.

Contact informatie

Voor vragen over dit beleid kunt u contact opnemen met: legal@exospecial.com te allen tijde.